AUA Home | Back to profiles

Change your cover photo
Artak Stepanyan
Change your cover photo
BA, Armenian State Institute of Physical Culture and Sports․ Doctor of Pedagogy, Armenian state pedagogical university
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

Coordinator of Physical Culture
060 61 2749

My view: (Please briefly describe your view on the three concepts below)

Education is a means of human self-realization
Research is a means of establishing human cognition, ideas and beliefs

Short Bio:

I specialize in the modernization of physical education and the use of information technologies․ As well as in the field of inclusive physical education and special Olympics․ I have published many scientific articles and monographs in these fields

Publications:

Համակարգչային տեխ­նի­կա­յի կիրառման հնարա­վո­րու­թյուն­ներն ուսում­նական գործըն­թացում, Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի գիտակիրառական աշխատանքների ժողովածու, ՖԿՀՊԻ, Երևան, 2004, էջ 29-30 
Համակարգչային տեխ­նո­լո­գիաների դերն ուսում­նական գործընթացում, Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի գիտակիրառական աշխատանքների ժողովածու, ՖԿՀՊԻ, Երևան, 2004, էջ 62-63։
Использование компьютерной техники для оценки знаний студентов, Всероссийская научная кон­фе­ренция  “Методология сов­ре­менной спортивной пе­да­го­ги­ки”, Москва, 2004г. ст. 299-301.
Նորագույն տեղեկատվական տեխնոլոգիաներն ուսումնական գործընթացում,
Հանրապետական 31-րդ գի­տա­մեթոդական կոն‎ֆե­րան­սի ժողովածու` նվիրված ՖԿՀՊԻ հիմնադրման 60 ամյակին, Երևան, 2005, էջ 132-134:
Համակարգչային տեխ­նի­կա­յի կիրառման հնարվո­րու­­թյուն­­ները ‎ֆիզիկական դաստիա­րա­կության մեթոդիկայում, ԿԱՆԹԵՂ,  գիտական հոդ­վածների ժողովածու, Երևան, 2006, 2{27}, էջ 228-235: 
Միջառարկայական կապերը ‎ֆիզիկական դաստիարակությունում, Հանրապետական 33-րդ գի­տա­մեթոդական կոն‎ֆերանսի ժողովածու, Երևան, ՖԿՀՊԻ, 2006, էջ 150-153:
Համակարգչային տեխնիկայի կիրա­ռումը ‎ֆիզկուլտուրային կրթության համակարգում, «Մանավարժական կրթություն». Հայացք դեպի ապա­գա՝ մի­ջազ­գա­յին գիտա­ժո­ղովի նյութեր, Երևան, 2007, էջ 200-203:
Միջառարկայական կապերի կիրառման փորձը ֆիզկուլտու­րա­յին կրթության գործընթացում, «Մանկավարժական միտք», N 3-4, Երևան, 2007, էջ 131-136
Համակարգչային տեխնիկան և անվտանգ աշխատելու պայմանները, «Առողջապահություն» ՀՀ ա­ռող­­ջա­պահության նա­խա­րարու­թյան տե­սական, գիտա­մե­թո­դա­կան, կազ­­մա­կերպչական, գործ­նա­կան հան­դես, N3 (276), Երևան, 2007,  էջ 10-12.
Ֆիզիկական կուլտուրայի ուսուցիչների վերա­պատ­րաստման գործընթացը, Հանրապետական XXXIV գի­տա­­մեթոդական կոնֆե­րան­սի նյութեր, Երևան, ՖԿՀՊԻ, 2008, էջ 63-67:
Ֆիզկուլտուրային կրթության տեխնոլոգիաների կիրառման ուղիները, «Մանկավարժական միտք», N 2-3, Երևան, 2008, էջ 88-93.
Մասնագետների նորագույն տեղեկատվական տեխնոլո­գիաների տիրապետման մա­կարդակը որպես ֆիզ­կուլ­տուրային կրթության որակի ապահովման բաղադրիչ, Հանրապետական 33-րդ գիտամեթոդական կոն‎ֆերանսի նյութեր, Երևան, ՖԿՀՊԻ, 2008 էջ 198-203:
Տեղեկատվական տեխ­նո­լո­գիա­ների կիրառման ուղի­ները «Ֆիզիկական կուլ­տուրա» առարկայի դա­սավանդման գործընթացում, Հանրապետական XXXVI  գի­տա­մեթոդական կոն‎­ֆե­րան­սի նյութեր, Երևան, ՖԿՀՊԻ, 2009, էջ 332-338:
Տնային հանձնա­րա­րու­թյունները «Ֆիզիկական կուլտուրա» առարկայից: (I-XII դասարաններ): Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, ՖԿՀՊԻ, Երևան, 2010,128 էջ.
Միջառարկայական կապերի կիրառումը ֆիզկուլտուրային կրթության համակարում, Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, Էդիթ Պրինտ, 2007, 85 էջ.
Մագիստրոսական ատե­նախոսության կա­տար­ման տեխնոլոգիա, Ուսումնական ձեռնարկ, ՖԿՀՊԻ, Երևան, 2008, 106 էջ
Գիտամանկավարժական և գիտահետազոտական պրակտիկան մագիստրատուրայում, Ուսումնական ձեռնարկ, ՖԿՀՊԻ, Երևան, 2009, 60 էջ :
Մասնագետների կարծիքը «Ֆիզիկական կուլտուրա» առարկայի դասավանդման գործընթացում համակարգչի կիրառման վերաբերյալ, Հանրապետական XXXVII գիտամեթոդական կոն‎ֆերանսի նյու­թեր, Երևան, ՖԿՀՊԻ, 2010, էջ 293-297:
Համակարգչային տեխնիկայի ներդրման ուղիները ֆիզկուլտուրային կրթության գործընթացում, Մանկավարժության և հոգե­բա­նության հիմնախնդիրներ, Միջ­բու­­հական կոնսորցիումի գի­տա­կան հանդես, Երևան, 2010, էջ 87-92:
Ֆիզիկական կուլտուրայի ժամանակակից դասի որոշ առանձնահատկություններ, «Մանկավարժական միտք», N1-2, Երևան, 2010-էջ 65-69:
Երևան քաղաքի նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական ուսում­նա­կան հաստատություններում «Ֆիզիկական կուլտուրա» առարկայի դասավանդման առկա վիճակի մոնիտորինգի արդյունքները, Հանրապետական XXXVII գի-տամեթոդական կոն‎ֆերանսի նյութեր, Երևան, ՖԿՀՊԻ, 2010 էջ 102-105:
Ավագ դպրոցականների պրոֆեսիոնալ կողմնո­րո­շու­մը ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի բնագավառում, «Մանկավարժական միտք»,  N 3-4, Երևան, 2010, էջ 43-49:
Տնային հանձնա­րա­րություն­ները դպրոցականների ֆի­զի­կական դաս­տիա­րա­կու­թյան մոդելում, Մանկավարժության և հոգեբա­նության հիմնախնդիրներ, Միջ­բու­հական կոնսորցիումի գի­տ. հան­դես, Երևան, 2010, N3, էջ 54-59:
Հանրակրթական դպրոցում «Ֆիզիկական կուլտուրա» առար­կայի բովան­դա­կու­թյան և կառուցվածքի նորա­րա­կան մոտեցումներ, Մանկավարժություն գիտամեթոդական վերլուծական ամսագիր, 2011/2-րդ, էջ 12-21
«Ֆիզիկական կուլտուրա» առարկայի դասավանդման արդիականացման մասին, «Մանկավարժական միտք», N 1-2, Երևան, 2011, էջ 119-124:
Մագիստրոսներ պատ­րաս­տող համակարգում տե­ղեկատվական միջավայրի ստեղծման հիմնախնդիրը, Մանկավարժության և հո­գե­բա­նու­թյան հիմնախնդիրներ, Միջ­բու­հական կոնսորցիումի գիտական հանդես, Երևան, 2011,  N2, էջ 57-62
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԿՈՒԼՏՈՒՐԱ
«Ուսումնական նյութի պլա­նա­վորում» 1-9-րդ դա­սա­րաններ, ուսուցչի ձեռնարկ, Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, «Աստղիկ գրատոն», 2011, 128 էջ:
Սպորտային ման­կա­վար­ժության գիտական ներուժը, Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, 2012, 88 էջ
Ֆիզիկական դաստիա­րա­կու­թյան վիճակը միջին մասնագիտական ուսում­նա­կան հաստատություններում, «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 137.5, Երևան, 2012, էջ 31-36:
Տեղեկատվական կոմպե­տեն­տությունը ֆիզիկական կուլ­տու­րայի և սպորտի ապագա մասնագետի պատրաս­տության մոդելում, Հանրապետական XXXXI գի­տա­­մեթոդական կոն‎ֆերանսի նյութեր, Երևան, ՖԿՀՊԻ, 2012/Բ, էջ 79-84:
Մագիստրոսական պատ­րաս­­տության ներդրման և կրթու­թյան առանձնահատ­կու­թյուն­­ները ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պե­տական ինստիտուտում, «Մանկավարժական միտք», N 3-4, Երևան, 2012, էջ 18-23:
Տեղեկատվական տեխ­նո­լո­գիաները դպրոցականների ֆիզկուլտուրային կրթության արդիականացման գործընթացում, «Մանկավարժական միտք», N 1-2, Երևան, 2012, էջ 77-82:
Ուսանողների պրոֆեսիոնալ կիրառական ֆիզիկական պատրաստության միջոցներն ու ձևերը, Հանրապետական XL գիտամե­թո­դական կոն‎ֆերանսի նյու­թեր, Եր.:ՖԿՀՊԻ, 2013, էջ 318-323:
«Ֆիզիկական կուլտուրա» առարկայի ուսումնական նյութի պլանավորում, 1-12-րդ դասարանների համար, ՈՒսումնական ձեռնարկ, Երևան, Էդիթ Պրինտ, 2012, 232 էջ:
Ֆիզիկական դաստիարակության տեսություն և մեթոդիկա, Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, հեղ. հրատ., 2013, 184 էջ
Մագիստրանտների գիտամանկավարժական պրակտիկայի ծրագրամեթոդական հիմունքները, Անընդհատ (շարունակական) պրակ­տիկայի արդիա­կա­նացու­մը և կազմակերպման մեխա­նիզմ­ների ներդրումը բարձրա­գույն մանկավարժական կրթու­թյան համակարգում. Միջազ­գա­յին գիտաժողովի նյութերի ժո­ղո­վածու, Երևան 2013, էջ 173-179:
Տեղեկատվական հա­ղոր­դակ­­ցական կոմպե­տեն­ցիան ֆիզի­կական կուլ­տու­րայի ուսուցչի մաս­նա­գի­տական գործունեությունում, «Մանկավարժական միտք», N 1-2, Երևան, 2014, էջ 63-68:
Տնային հանձնա­րա­րությունները «Ֆիզիկական կուլտուրա» առարկայից: (I-XII դասարաններ), Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2014, 128 էջ:
«Ֆիզիկական կուլտուրա» առարկայի ուսումնական նյութի պլանավորում, 1-12-րդ դասարանների համար, Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, Էդիթ Պրինտ, 2015, 256 էջ:
Տեղեկատվական տեխնո­լո­գիները ֆիզկուլ­տու­րա­յին կրթության համա­կար­գում, Մենագրություն, Երևան 2015, հեղինակային հրատա­րա­կու­թյուն, 176 էջ:
Информационно-комму­ни­ка­ционные компе­тен­ции в сис­теме профессио­нальной под­готовки буду­щего учи­теля физической культуры, Материалы XIX меж­дуна­род­ного научного конгресса //Олимпийский спорт и спорт для всех, Ереван, Армения 2015, ст. 202-207.
Инновационный подход в процессе про­фес­сио­наль­ной подготовки будущего преподавателя физи­чес­кой культуры и спорта, Ежемесячный научно-практический журнал «Апробация» №12 (51), 2016, ст.91-95.
Формирующее оценивание в процессе модернизации физ­­­­­куль­­турного образования, Журнал научных и прикладных исследований, №3 / 2017, ст.54-56.
Ֆիզիկական կուլտուրայի ուսուցչի մասնագիտական-մանկավարժական կոմպետենտության բովանդակությունը, «Մանկավարժական միտք», N 3-4, Երևան, 2017, էջ 212-218.
Ֆիզիկական կուլտուրայի ուսուցչի գործունեության առանձնահատկությունները ժամանակակից պայմաններում, «Մանկավարժական միտք», N 3, Երևան, 2018, էջ 17-24.
Միջազգային սպորտային շարժումը` որպես սպորտի գործունեության հատուկ միջավայր, Ֆիզիկական դաստիարակության և սպորտային պատրաստության հիմնախնդիրները: Տարեգիրք, Եր.:ՀՖԿՍՊԻ, 2018, 144-150:
Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի կառավարման ոլորտում բիզնես ծրագրերի նշանակությունը, Ֆիզիկական դաստիարակության և սպորտային պատրաստության հիմնախնդիրները: Տարեգիրք, Եր.:ՀՖԿՍՊԻ, 2018, 167-171:
Современные образо­ва­тель­ные технологии как залог модернизации про­цес­са преподавания предмета “Физическая культура”.
International journal of innovative technologies in social science.
8(20), November 2019,  p.9-15 DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijitss